Kolejne olbrzymie pieniądze z UE dla Chojnic!

Chwaliłem się już przed Państwem 60-cioma milionami złotych na oczyszczalnię ścieków, chwaliłem się już 40-toma milionami złotych na Węzeł Integracyjny Transportowy. To już mamy. Oczyszczalnia zrealizowana, a „Węzeł” rozpocznie się za kilka miesięcy. Pozyskaliśmy też pieniądze na ulicę Człuchowską,  modernizację ChCK-u i budowę boisk przy SP 5 – razem ponad 6 mln PLN.

W piątek otrzymaliśmy informację o kolejnych środkach. Otóż wspólnie z Kościerzyną wygraliśmy konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1.1 Środowisko. Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych. Na wspólny z Człuchowem i Powiatem projekt „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi” otrzymaliśmy 46,3 mln PLN, z czego 40,2 mln PLN dla Chojnic! Najwięcej w województwie!

Wiem, że moi „Oponenci” będą zawiedzeni, ale nie chcąc Ich dłużej martwić muszę zakomunikować, że w tej kadencji zdobyliśmy ponad 150 mln PLN środków z UE – to rekord. Będę czekał na statystyki ile pozyskały inne miasta w przeliczeniu na mieszkańca.

Będziemy wysoko, a dodam że walczę jeszcze o ok. 35 mln PLN na „zachodnie obejście – droga 212”. Mamy olbrzymie pieniądze, część już wykorzystaliśmy ale musimy jeszcze zainwestować ok. 85 mln PLN. To będą obiekty, które poprawią jakość życia i znacznie zmienią Chojnice.

Przed nami Noc Poetów, Szanty, Noce Operetkowe i … wybory 20 sierpnia. Z mojego komitetu startuje Aleksandra Stasińska. Jest fantastyczną kobietą o wielkim doświadczeniu w pracy samorządowej i społecznej. Są też inni kandydaci. Proszę abyście Państwo z Osiedla Leśnego poszli do wyborów. Polecam Aleksandrę Stasińską, ale wybór należy do Was!

Poniżej zamieszczam opis projektu, na który otrzymaliśmy tak wielkie środki z UE (fragment Studium wykonalności). Życzę udanego sierpnia i cieszę się razem
z tego co wspólnie osiągnęliśmy.

Pozdrawiam Arseniusz Finster

Przedmiotowy projekt będzie realizowany na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Miejskiej Człuchów należących do dwubiegunowego Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego: Z uwagi na zakres, projekt będzie oddziaływał na cały obszar Ch-Cz MOF (1738 km²), tj. południowo-zachodnią część woj. pomorskiego, pogranicze trzech krain: Borów Tucholskich, Pojezierza Krajeńskiego i Równiny Charzykowskiej., tj. na terenach cennych przyrodniczo, i objętych różnymi formami ochrony przyrody (Obszary Natura 2000, Park Narodowy Bory Tucholskie, parki krajobrazowe, Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody). Powyższe sprawia, że obszar ten zalicza je do najcenniejszych zakątków przyrodniczo-krajobrazowych kraju. Charakteryzuje się dużą atrakcyjnością turystyczną, osiedleńczą i społeczną również dzięki prowadzonej od lat kompleksowej rewitalizacji
terenu.

Analizując możliwości inwestycyjne, stanowiące odpowiedź na zidentyfikowane problemy i założone cele, rozważono kilka wariantów różniących się zakresem, czasem realizacji i kosztochłonnością. Powaga problemu i pilność podjęcia interwencji zadecydowały o wyborze wariantu kompleksowego, polegającego na przeprowadzeniu całości niezbędnych działań.

Przedmiot projektu obejmuje: budowę, przebudowę systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz urządzeń małej retencji, w tym: w m.Chojnice:

 1. budowę grawitacyjnej kanalizacji deszczowej dla ok. 30 ulic w różnym zakresie o całkowitej. dł. ok. 11,5 km, średnicy przekrojów od 160-1600mm wraz z konieczną wycinką drzew i krzewów, wykonanie żelbetowych studni rewizyjnych (1,0-3,0m) i betonowych wpustów wzdłuż ulic.
 2. wykonanie 4 zbiorników retencyjnych (Sobierajczyka, Angowicka, Zachodniego, Zachodniego-Człuchowska) oraz przebudowa zbiornika Fatimska o łącznej objętości ok. 88,9 tys. m.³
 3. regulację Strugi Jarcewskiej: – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta wraz z zabudową hydrotechniczną, ubezpieczenie skarp, przebudowę kładki i bystrotoku na dł. ok.2716m. Częściowa zabudowa kolektorem deszczowym na odcinku od Urzędu Skarbowego do przepustu pod ul. Zieloną dł. ok. 429m, wykonanie przepustu o śr. Ø2000mm, drenażu odwadniającego (Ø200), bocznych kolektorów o śr. Ø800 i 900 mm odł. Ok.
  1161
 4. dostosowanie parametrów technicznych 3 rowów melioracyjnych: Południowego, S-J, Zachodniego – odmulenie, umocnienie skarp, korektę dna i skarp za pomocą materacy gabionowych, przebudowę przepustów z obniżeniem niwelety dna, zamiana na kolektory na trasach: Struga Jarcewska-Urząd Skarbowy, Zbiornik Zachodni oraz Urząd Skarbowy – Okrężna-Park 1000-Lecia-Zbiornik Sobierajczyka w raz z dopływami wód
 5. wykonanie 12 układów separatorów oddzielających związki ropopochodne z wód deszczowych poprzez procesy sedymentacji o nominalnych przepływach od 50-2300 l/s.

w m. Człuchów:

 1. rozdział kanalizacji deszczowej w ciągu 16 ulic, w tym: budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej dla 16 ulic w centrum miasta o śr. Przekrojów od 300-600 mm, łącznej dł. ok. 2,7 km, studzienek betonowych ((Ø1200 i Ø1500, 146 szt.), budowa wylotów – 2 wyloty do J.Urzędowego o śr. Ø400 i Ø600, przebudowa układu kanalizacyjnego wód deszczowych: przebudowa ok. 150 m sieci z podłączeniem istniejącego uzbrojenia oraz przyłączy, przebudowa
  kanalizacji ogólnospławnej tłoczonej oraz sieci sanitarnej w związku z przebudową kanału ogólnospławnego w ul. Garbarskiej,
 2. wykonanie 2 układów separacyjnych: dwukomorowego przy ul. Garbarskiej i ropopochodnego z wkładem koalescencyjnym w okolicach ul. Jacka i Agatki z możliwością nadbudowy.

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie ok. 14,2 km. a pojemność obiektów małej retencji zwiększy się o ok. 88,9 tys m³.

Proponowane w projekcie rozwiązania i materiały spełniają wymagania określone w normach, są sprawdzone, trwałe oraz efektywne kosztowo. Ponadto spełniają standardy w zakresie spójności infrastruktury nawzajem się uzupełniają, warunkują współtworząc spójny system kanalizacji deszczowej i ochrony przeciwpowodziowej, co zapewni sprawne funkcjonowanie na etapie eksploatacji oraz utrzymanie rezultatów projektu.

Zarówno budowa jak i eksploatacja przedsięwzięcia nie będą powodowały dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłyną na pogorszenie ich stanu chemicznego. Planowana inwestycja nie jest również związana z jakimkolwiek poborem wód podziemnych – nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie odporności Chojnicko-Człuchowskiego MOF na powodzie i susze poprzez realizację zadań związanych z rozbudową i modernizacją systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów pośrednich:

 • redukcja ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi (BZT5, ChZT, wskaźników biogennych) średnio o 80% (m.Chojnice) i ok. 99%- poniżej 5 mg/m³ (m.Człuchów)
 • poprawa stanu ekologicznego wód Strugi Jarcewskiej, J.Wegner, J.Charzykowskiego, Obszarów Natura 2000, PN Bory Tucholskie, Zaborskiego Parku Krajobrazowego, OChK Zespół Jezior Człuchowskich, a tym samym wód zlewni JCWP PLRW20002529 23979-Brda od wpływu do J.Charzykowskiego, do wypływu z J.Kosobudno i PLRW 20001747752–kanał Żelistrzewo
 • zwiększenie retencji powierzchniowej w zlewni poprzez budowę 4 zbiorników retencyjnych o pojemności ok. 88,9 tys.m³ oraz przebudowę istniejącego zbiornika „Fatimska”
 • wyrównanie przepływów w ciekach i poprawa obiegu wody w środowisku a tym samym zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez budowę ok. 14,2km sieci kanalizacji deszczowej
 • poprawa jakości życia mieszkańców poprzez niwelację ryzyka skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, zagrożenia dla infrastruktury oraz zdrowia i życia – bezpośrednie korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej odniesie ok 4.400 osób (2500 na terenie Chojnic i 1900 w Człuchowie)
 • wzrost świadomości ekologicznej lokalnej społeczności
 • wzrost atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i rekreacyjnej obszaru przyczyniający się do rozwoju gospodarczego regionu.

Obecna gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi na terenie obu miast jest nieefektywna i niekorzystna dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Zwiększenie odporności obszaru na ekstremalne zjawiska klimatyczne takie jak powodzie, podtopienia czy susze będzie miało istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, redukcji strat materialnych i stopnia skażenia wód.

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.